15 października 2015

Warunki wynajmu

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU

  1. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu Samochodu określają warunki oddania do używania Najemcy samochodu przez Wynajmującego.
  2. Użyte w niniejszej umowie wyrażenia Wynajmujący, Najemca, Pojazd, oznaczają: Wynajmujący – osoba, która jest właścicielem samochodu i oddaje go do używania we własnym imieniu. Najemca – osoba, która bierze samochód do używania we własnym imieniu. Pojazd – samochód będący przedmiotem umowy najmu.
  3. Najemca gwarantuje, że: Podane przez niego dane są zgodne z prawdą; Posiada pełną zdolność do czynności prawnych; Posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym; Nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym.
  4. Czas trwania umowy: Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w dniu i o godzinie określonej w umowie, w miejscu wskazanym przez Wynajmującego. Czas trwania może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego , o ile Najemca zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. Zapłata: W dniu podpisania umowy najmu Najemca jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie Wynajmującemu za okres wynajmu uwidoczniony w umowie. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i termin płatności. Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić inne należności, wynikające z postanowień niniejszej umowy.
  6. Odbiór samochodu: Najemca otrzymuje opisany w umowie najmu samochód, który w chwili odbioru znajdował się w dobrym stanie i nie posiada żadnych zewnętrznych uszkodzeń (ew. uszkodzenia opisano w punkcie ”UWAGI”). Wynajmujący potwierdza, że pojazd oddany do używania Najemcy znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację, zgodną ze wskazaniami producenta.
  7. Zobowiązania Najemcy: Najemca zobowiązuje się: używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z warunkami zawartej umowy; kierować pojazdem osobiście; nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian; nie wykonywać w pojeździe żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego; zapoznać się z warunkami polisy ubezpieczeniowej; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia samochodu zapłacić Wynajmującemu stosowne odszkodowanie, o ile szkoda ta nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej w terminie 14 dni od daty wezwania przez Wynajmującego; w przypadku, gdy wynajęty samochód ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu zawiadomić na miejscu wypadku policję w celu sporządzenia odpowiedniego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. W takim wypadku Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia; w przypadku wystąpienia szkody Najemca wpłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości minimum 500 zł; pokryć koszty szkody powstałej w wyniku nieprawidłowej eksploatacji samochodu, chociażby szkoda została ujawniona po zwrocie przedmiotu najmu.
  8. Najemca zobowiązany jest od chwili przyjęcia samochodu do poinformowania Wynajmującego o każdym przypadku ewentualnego wyjazdu zagranicę. Najemca odpowiada za wszystkie sytuacje związane z naruszeniem prawa ruchu drogowego i innych dziedzin prawa, np. za mandaty. Najemca zobowiązany jest do finansowania kosztów używania samochodu takich jak zakup benzyny, parkowanie i ewentualnych kar za złe parkowanie, za holowanie pojazdu. Najemca ponosi odpowiedzialność karną za ewentualny przewóz towarów, których obrót jest zabroniony na terenie Unii Europejskiej i w innych krajach całego świata. W przypadku użycia najętego samochodu do przestępstwa lub wykroczenia, Najemca odpowiada za utratę samochodu lub wszystkie koszty związane z powrotem samochodu do miejsca przeznaczenia, np. koszty holowania, parkowania i inne niezbędne wydatki.
  9. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu.
  10. Zwrot samochodu: Najemca zwróci pojazd w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami wydanymi wraz z pojazdem. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody. Zwrot samochodu następuje z takim samym stanem paliwa jaki znajdował si ę w momencie wypożyczenia pojazdu.

Podpis najemcy

…………………………………….